Iskolatörténet

Történeti adataink szerint iskolánk 1954 óta önálló. Első székhelye a pestimrei Kazinczy Ferenc utcai két tantermes kisegítő iskola volt. Az 1954–55-ös tanévben Jakab Kornélia megbízott igazgató idején összevont tanulócsoportokkal, váltott műszakban folyt a tanítás. Ezen kívül a XVIII. kerület több általános iskolájában működtek tanulócsoportok egy-egy gyógypedagógus vezetésével.

1955-től 1964-ig Schéner Mihályné vezette az iskolát.  Az őt követő Laborfalusi Gyula (1964-1974) igazgatónknak tevékeny szerepe volt az ebben a korszakban specializálódó gyógypedagógiai terület szak- és tankönyveinek megjelenésében. Az ő eredményes közbenjárásának hatására minisztériumi támogatással korszerű, új iskola épült fel Pestlőrincen, a Thököly u. 2–4. szám alatt, hat tanteremmel, két technika-teremmel, egy tornateremmel, egy logopédiai szobával, könyvtárral, ebédlővel, irodákkal és kiszolgáló helyiségekkel. Budapest első speciális igényekre tervezett kisegítő iskoláját 1968-ban vehettük birtokba.  Az iskola a gyógypedagógus hallgatók gyakorlóhelye lett. Fiatal, együttműködő tanári testülettel, példás felszereltséggel működött. Váltott műszakban, a nyolcadik osztály befejezéséig terjedt a képzési idő.

A pestimrei kéttantermes iskola és utóda a kilencvenes évek közepéig fennmaradt tagintézményként.

1974 és 1987 között Szigetvári Árpád igazgató úr irányítása alatt fejlődött az egyre specializálódó intézmény. Tantárgycsoportos oktatás folyt az iskolában. Délelőtt tanítás, délután napközis foglalkozások, számos szakkör, sportkör járult hozzá a gyógypedagógiai hatásrendszer kiteljesítéséhez. Továbbtanulási lehetőséget a csepeli szakiskola adott. A tanulólétszám 200 körül volt enyhén értelmi fogyatékos osztályokkal és egy középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók összevont tanulócsoportjával.

A logopédiai ambulancia és a kerületi gyógytorna is a Thököly utcai iskola falai között működött. Szigetvári Árpád munkássága idején megszilárdult és kiteljesedett az iskola speciális profilja.

1987-től 2005-ig Juhász Imréné vezette az iskolát. A rendszerváltás igazgatója volt. Intézményvezetése idején számos szakfeladattal bővült tevékenységünk.

A növekvő gyereklétszám és a szakfeladatok gyarapodása, nagyobb iskolaépületet igényelt. A 80-as évek vége felé a Thököly utcai iskola négy tantermes hozzáépítéssel bővült. A pestimrei iskolaépületünktől meg kellett válnunk, helyette Pestlőrincen a Balassa utcai megüresedett óvoda termeiben, majd néhány évvel később a Kondor Béla sétány 15-ben, egy volt bölcsőde épületében kapott helyet a négy pestimrei osztály.

Egyre nagyobb igény volt „helyben” a speciális szakiskolai képzés beindítására. Sajnos, mire minden engedély megszületett, a Thököly utcai bővített épületből ki kellett költöznünk, a Kondor sétány 4. alatti, elhagyatott, egykori óvodai épületbe.

A sok iskolaépületi váltás mellett a köznevelési rendszer folyamatos változásaiban gyógypedagógiai intézményünk is több módosulást élt meg.

Az iskola profilja bővült a speciális szakiskolai tagozattal, később a készségfejlesztő speciális szakiskolával. Autista csoportot és óvodai csoportot is indítottunk.

Iskolánk neve is változott. Speciális Oktató és Fejlesztő Intézmény lett. ( A SOFI betűszó ma is az intézmény nevének része)

1996-ban „Életjel” néven alapítványt jött létre szülői kezdeményezésre 500 000 Ft alaptőkével tanulóink megsegítésére, szabadidős és sport tevékenységeink költségeinek fedezésére, ösztöndíjaik kifizetésére.

Eredményes, tevékeny évek következtek. Elhivatott testnevelő-közösség alakult. Kezdeményezésükre tanulóink közül sokan részt vehettek a Speciális Olimpiai Játékokon, kiemelt sportversenyeken többféle sportágban.

2005-től 2010-ig Kálmán Katalin volt az igazgató. Irányítása alatt folytatódott az iskola feladatköreinek elődje alatt megkezdődött bővítése, és úgyszólván a gyógypedagógia összes ága helyet kapott a SOFI-ban és az általa kiszolgált intézményekben.

Szervezetileg ezt alátámasztották és elősegítették a törvényi lehetőségek, az iskola EGYMI-vé alakulhatott.

Komoly kihívást jelentett a lényegesen összetettebbé vált intézmény szakszerű irányítása, az utazó gyógypedagógusi hálózat megszervezése az integrált gyerekek ellátására a kerület általános iskoláiban és óvodáiban.

A speciális szakiskola tanulói 2007-től OKJ szakmai záróvizsgát tettek számítógép kezelő és felhasználó, később irodai asszisztens szakmákból. Ugyanebben az évben a 16. életévet betöltött tanulók számára lehetőség nyílt készségfejlesztő speciális szakiskolai tanulmányokat folytatni a SOFI-ban. (Háztartástan, textil és fonalmentő, szőnyegszövő, agyagtárgy-készítő, famegmunkáló, gyertyaöntő területeken fejlesztettük az alapvető munkakészségeket)

A bővülő feladatrendszer mellett a nem a gyógypedagógiai fejlesztőrendszer funkcióinak megfelelően épült iskolaépület erősen felújításra szorult.  A részfelújításoknak köszönhetően a központi épület főbejáratát, mellékhelyiségét akadálymentesítve építhettük újra. Lehetővé vált mozgásfogyatékossággal, mint társult fogyatékossággal élő tanulók fogadása.

A szakiskolai tantermek megfelelő taneszközöket kaptak (számítógépek, szövőszékek, tankonyha felszerelése, asztalosműhely kialakítása; az agyagtárgy készítéshez égetőkemence vásárlása).

Kiváló munkaközösségek alakultak, folyamatosan fejlődő szakmaiság határozta meg az iskola arculatát.

Sok tartalmas szakmai kapcsolatot alakított ki az intézmény ebben az időben. Ezek közül csak az országos érdeklődést kiváltott, évente rendezett, magas szakmai színvonalú logopédiai konferenciák, fórumok rendszerének létrejöttét emeljük ki.

2010-től 2015-ig Batári Géza volt az igazgató. Igazgatása alatt egyre nagyobb létszámban maradtak az intézményben értelmileg akadályozott, sok esetben halmozottan sérült, 16. életévüket betöltött tanulók.

Erre az időszakra esett az autista gyermekek egyre növekvő létszámának megjelenése az intézményben. Megoldásra váró probléma lett szakszerű ellátásuk.

Több szervezeti változás történt az intézményben. A körzeti logopédus kollégáink a XVIII. kerületi szakszolgálathoz kerültek.

Napjainkban a SOFI a XVIII. kerület értékes, megbecsült intézménye. Felkészült szakembereinek tudását, gyermekszeretetét, együttműködő, segítő magatartását a fenntartó önkormányzat 2005-ben „Kiváló tantestület” elismerő, kitüntető oklevéllel jutalmazta. A tantestület több tagja kerületi, illetve miniszteri dicséretek birtokosa.

Az intézményt 2016-tól Pál-Horváth Rita vezeti.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.