Sport a SOFI-ban

SOFI TESTNEVELÉS ÉS SPORT ÉLETÉNEK BEMUTATÁSA (kivonat)
Összeállította Miklósné Malek Erzsébet

Teljes PDF verzió letöltése

1.) A TESTNEVELÉS ÉS SPORT CÉLJA, FELADATA, MÉRÉSEK

A testnevelés és sport, a mozgásnevelés elősegíti   a motoros tevékenységeken keresztül történő komplex,  gyermekközpontú személyiségfejlesztést, a mozgásos játéktevékenység örömének megélését, az egészséges életmód kialakítását. A tehetséggondozás keretében a sportszakkörök, sportversenyek lehetőséget nyújtanak az egész életen át űzhető sportágak megismerésére, a sikerélmény megélésére, a társadalmi szocializáció elősegítésére.

Az értelmileg sérült tanulók testi nevelésében célunk és feladatunk a rendszeres fizikai aktivitással segített motoros képességfejlesztés, a mozgásos cselekvésbiztonság megszerzése, a rendszeres testedzés-sportevékenység iránti igény felkeltése, a mozgásos ügyetlenség, a diszharmonikus, inkoordinált mozgás fejlesztése. A testnevelés tantárgy habilitációs céljai között szerepel a gyakran társuló testtartásbeli, mozgáskoordinációs és egyéb motoros anomáliák javítása a szomatopedagógia és gyógytestnevelés  eszközrendszerével kiegészülve. Az óvodai mozgásnevelés során alkalmazott fejlesztő eljárások és gyógypedagógiai szaktanácsadás folytatása elengedhetetlen az iskoláskort elérő tanulók esetében, a szülők támogató együttműködésével.

Az egyénre szabott motiváció, a differenciált feladatvégzés, a tevékenységbe ágyazott motoros tanulás, a hatékony kognitív fejlesztést szolgálja.  A testi-lelki egészség nevelés során fejlődő kitartás, erőnlét, fizikai állóképesség és kooperativitás a későbbi munkavégzés, társadalmi integráció, az egyéni boldogulás esélyét növeli. A testnevelés órán az önállóan végzett, egyéni mozgás- és tartásrehabilitációs gyakorlatoknak jelentős szerepe van a  hatékony, önálló tanulásban, mely  transzfer hatásként használhatók a közismereti tantárgyakban a kulcskompetenciák fejlesztésében. A testnevelés és sport tantárgy a NAT és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve által megjelölt kompetenciafejlesztési feladatok megvalósítására integráltan kínál lehetőséget.

Testnevelés és sport célok, feladatok, mérés

Célok az egyéni motoros képességek, az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével:

 • a rendszeres fizikai aktivitás, aktív életvezetés
 • mozgáskultúra, mozgáskészség, mozgás összerendezettség, motoros képességfejlesztés
 • motoros készségfejlesztés-edzettség, fittségi szint növelése
 • szabadidős sportokban való aktív részvétel
 • preventív, egészségtudatos életvezetési szokások kialakítása
 • testtartásbeli, mozgáskoordinációs, motoros anomáliák javítása a szomatopedagógia, a testnevelés – gyógytestnevelés habilitációs eszközrendszerével
 • a játék, játékosság szerepének kiemelése

Feladatok a sajátos nevelési igényű tanulók esetében:

 • a kondicionális és a koordinációs képességek mellett a pozitív jellemtulajdonságok – akaraterő, kitartás, céltudatosság, bátorság, fair play– kialakítása és fenntartása
 • kiemelt habilitációs/rehabilitációs fejlesztési feladatként a mozgásigény erősítése
 • szabálytartás, együttműködés, a játék örömének felfedezése
 • fegyelem, önállóság, versenyszellem erősítése
 • ellenálló képesség, edzettség biztosítása mozgás segítségével
 • motoros tanulás, tevékenységbe ágyazott kognitív fejlesztés

Mérések

 • antropometriai és motoros próba alsó tagozatban év elején és év végén
 • NETFIT /Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt/ felső tagozatban és a szakiskolábanű

2.) TELJESKÖRŰ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS

Pedagógiai programunkban részletesen megtalálható a SOFI Egészségfejlesztő programja. Célja, hogy tanulóink részesüljenek a teljes testi-lelki jóllétet, az egészségi állapotot hatékonyan fejlesztő az intézményünk mindennapjaiban rendszeresen működő teljeskörű egészségfejlesztő tevékenységekben:

 • az egészséges táplálkozás,
 • a mindennapos testnevelés, testmozgás,
 • a testi és lelki egészség fejlesztés, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése,
 • a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése,
 • a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás,
 • a személyi higiéné területén.

3.) TÁRGYI, SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Tárgyi feltételek

Nincs tornatermünk. A 2 tagintézményben 2 kisméretű torna szoba és 2 sportudvar áll rendelkezésre. A habilitációs-rehabilitációs fejlesztések helyszínéül kicsi tornaszobák és  Snoezelen terápiára alkalmas helység szolgál. E szobában stresszmentes a környezet, erős stimuláló hatásokkal: vizuális érzékelést serkentő fényingerek (lámpák, fényvisszaverők, lávalámpák), különböző mobilok (úszó, lebegő), a kivetítővel a falra vetített képek, a hallást halk zene, a tapintást tapintófal, a limbikus rendszert vízágy, a szaglást aromaterápiás eszközök stimulálják. E terápia célja a pszichés alapfunkciók fejlesztése, érzékeken keresztüli a relaxációs hatás elérése.

Személyi feltételek

Munkaközösségünk 11 tagú: 4 testnevelő – gyógytestnevelő, 4 szomatopedagógus, 8 sportági edző, tánctanár és külsős sportoktatók, edzők. A Magyar Speciális Olimpia Szövetség 2 szakágvezetője a SOFI tanára: Miklósné Malek Erzsébet görkorcsolya szakágvezető, Juhász József judo szakágvezető.

4.) A MOZGÁSFEJLESZTÉS TERÜLETEI

 • testnevelés és sport, a mozgásnevelés órák – a mindennapi testnevelés
 • gyógytestnevelés
 • gyógyúszás, a kötelező és terápiás úszás
 • szomatopedagógiai fejlesztés
 • korcsolya-, judo-, táncoktatás
 • sport szakkörök

5.      SPORTPROGRAMOK A TESTNEVELÉS ÓRA KERETÉBEN

 • jégkorcsolya oktatás 2. osztály
 • kötelező úszásoktatás 3. osztály és 5. osztály „Minden gyerek tanuljon meg úszni!”,
 • gyógyúszás
 • terápiás úszás Autista I.-II.-III. csoportok és Foglalkoztató csoport
 • “Mini judo program” alsó, felső, szakiskola tagozat

6.      SPORTSZAKKÖRÖK

 • bowling- Szabó Lajos
 • görkorcsolya, gyorskorcsolya, műkorcsolya (SO edzők) -Miklósné Malek Erzsébet
 • judo – Juhász József
 • kosárlabda – Homoga Máté
 • labdarúgás- Juhász Balázs
 • torna- Németh Gyöngyi

7.      INTEGRÁLT SPORTHELYSZÍNEK

 • Csontváry Ált. Iskola és a Kondor Ált. Isk. Iskola tornaterme- kosárlabda, labdarúgás
 • Park uszoda, Kastélydombi uszoda – úszás oktatás, terápiás úszás
 • Bp. XVIII. Üllői úti jégpálya télen- korcsolya oktatás
 • Bp. IX. Népliget FTC Jégpálya, Bp. IX. Lobogó u. jégpálya, Bp. XIV. Népstadion Gyakorló Jégcsarnok (MTK) – műkorcsolya, integrált gyorskorcsolya edzés
 • Kassa Ált. Iskola (PK SE) – integrált judo edzés, torna
 • Lőrinc Center – bowling
 • Havanna ltp. parkoló – görkorcsolya

8.      SOFI NEMZETKÖZI SPORT PROGRAMOK

Évente több alkalommal találkozunk közös sportnapon – korcsolyázás, sportverseny, Kalandpark – az AISB-American International School of Budapest, nagykovácsi amerikai iskola diákjaival és nemzetközi intézményekkel.

9.      SPECIÁLIS OLIMPIA- ÉLETJEL ALAPÍTVÁNY

Sportolóink és edzőink 2001 óta a Special Olympics hazai és nemzetközi versenyeinek a Téli és Nyári Világjátékoknak rendszeres résztvevői. Sportolóinknak a Csík Árpádné Mara elnök által vezetett Életjel Alapítvány nyújt jogi lehetőséget a versenyzésre. 100 speciális versenyzőnk, 8 sportágban rendelkezik az Életjel Alapítvány versenyengedélyével. Eredményeinkről rendszeresen tudósít a hazai és nemzetközi média, mely a társadalmi elfogadás eszközeként szolgál.

Összefoglaló bemutató a SOFI sportéletéről:
(Készítette: Miklósné Malek Erzsébet)

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.