Általános Iskola

Általános iskolánkban a tanulási képességeket vizsgáló szakértői bizottságok szakvéleménye alapján, intézményünk kijelölésével rendelkező, tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, valamint értelmileg sérült autizmus sprektum zavarral élő és egyéb társuló fogyatékosságú (látás, hallás, mozgás) tanulók fejlesztését látjuk el.

Tanulóink kis létszámú csoportban tanulnak, a gyógypedagógusok munkáját gyógypedagógiai asszisztensek segítik.

Az általános iskolai évek során célunk, tanulóink egyéni képességeire építve a kultúrtechnikák megalapozása, majd az erre épülő, korszerű tantárgyi tudás átadása, adekvát alkalmazásának tanítása, mely lehetőséget biztosít a továbbtanulásra, a minél teljesebb társadalmi szocializációra.

Az egyénre szabott fejlesztést, tehetséggondozást a következő lehetőségek biztosításával támogatjuk:

  • egyéni, vagy kiscsoportos habilitációs-rehabilitációs foglalkozások, fejlesztések,
  • sporttevékenységek, sportszakkörök (görkorcsolya, korcsolya, judo, kosárlabda, szertorna, bowling),
  • szakkörök (vizuális, énekkar),
  • tanulmányi és kulturális versenyekre való felkészítés, részvétel,
  • alkotó pályázatokra való felkészítés, részvétel.

A pedagógiai módszerek teljes mértékben igazodnak a gyermekek egyéni adottságaihoz, képességeihez, szükség esetén egyéni foglalkozás keretében történik a fejlesztésük.

Kiemelten fontosnak tartjuk tanulóink érzelmi, közösségi nevelését. Ennek érdekében a hagyományos intézményi programjainkon túl, hagyományteremtő programokat szervezünk (Tökmagavató, őszi-tavaszi projekthét, klubnapközi…).

Célunk, hogy tanítványaink életpraktikus készségekkel, képességekkel, hasznos tantárgyi tudással és sok közösségi élménnyel fejezzék be általános iskolai tanulmányaikat.

Alsó tagozat

Iskolánk alsó tagozata – első évfolyamtól, negyedik évfolyamig – Kondor Béla sétány 15. szám alatt működik, vagyis a SOFI-LIGET – ben.

Az első két évfolyamon az alapkészségek kialakítása történik, illetve készségtárgyak keretében számtalan praktikus ismeretre tesznek szert a gyermekek játékos keretek között.

A harmadik-negyedik osztályban az alapszintű ismeretek bővítésére, elmélyítésére kerül sor. Az olvasás-írás tanítása a Meixner-féle dyslexia-prevenciós módszer segítségével történik.

A gyermekek eredményes nevelése-oktatása egész napra kiterjedő foglalkoztatási formában valósul meg. Sajátos szükségleteiknek megfelelően a gyakorláshoz, a rögzítéshez hosszabb időkeretet, nagyobb számú, változatos ismétlési lehetőséget kapnak a gyermekeink. Célkitűzésünk, hogy a negyedik osztály végére tanulóink olyan jártasságokra tegyenek szert, amelyek a magasabb szintű ismeretek elsajátítását teszik később lehetővé és igyekszünk a felső tagozatba lépést zökkenő mentessé tenni számukra.

Felső tagozat

Folytatódik az alsó tagozaton megkezdett képességek és készségek fejlesztése. Nevelő – oktató munkánkban a sérülésspecifikusság mellett kiemelt figyelmet fordítunk az életkori sajátosságokra. Célunk a minél önállóbb tanulás elérése, melyhez a tanulás hatékonyságát segítő módszerek, eszközök alkalmazásának elsajátítását szorgalmazzuk tanulóinknál.

Nevelésünk során az együttműködési készség, tolerancia, felelősségvállalás kialakulását segítjük. A reális énkép kialakításával a pályaválasztást, az önálló életre való felkészülést támogatjuk.

Értelmileg akadályozott osztály

A 2016/2017-es tanévtől, hosszabb szünet után újra elindult iskolánk értelmileg akadályozott osztálya. Jelenleg ez a legkisebb létszámú osztály az iskolában, amelyben vegyes életkorú, értelmileg akadályozott gyerekek tanulnak.

Fontos számunkra a tanulók lehető legnagyobb önállóságra nevelése, egyéni képességeikhez mérten. Kiemelt célunk, hogy a gyermekek be tudjanak illeszkedni a család életébe és a társadalomba, elfogadják az általános emberi értékeket, felkészüljenek a minél önálóbb felnőtt életre. Alkalmazott módszereink igazodnak a gyerekek életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, nyelvi szintjéhez és egyéni képességeihez.

 Fejlesztési irányok és területek:

Mindennapos tevékenységekre nevelés: önkiszolgálás, öltözködés, étkezés, stb.

Az ismeretek, készségek bővítése, a gondolkodás és az emlékezet fejlesztése.

Az együttélés megtanítása: a gyermek alkalmazkodását segítő viselkedésformák tanítása a családi, iskolai és iskolán kívüli környezetben.

A különböző társadalmi, kulturális környezetből fakadó hátrányok csökkentése, kompenzálása, az alapszükségletek kielégítése.

Kommunikáció és interakció fejlesztése.

Játéktevékenység fejlesztése, személyiségfejlesztés.

Mozgás, egyensúlyérzék, tájékozódás fejlesztése.

Finommozgás, manuális készségek fejlesztése.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.