Utazó gyógypedagógiai hálózat

„Ha nem vagyunk meggyőződve a mi ismereteink, módszereink magasabbrendűségéről,
ha komolyan el tudjuk képzelni, hogy másokéi ugyanolyan értékűek lehetnek,
akkor a tolerancia értelmét veszti, és helyére a kíváncsi érdeklődés lép
a másfajta bölcsességek, másfajta viselkedések,
másfajta gondolkodásmódok másfajta mondanivalói iránt.”
(Mérő László)

A XVIII. kerületi SOFI-EGYMI utazó gyógypedagógusi hálózata a kerületi köznevelési intézményekbe járó sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált ellátását biztosítja.

Az integrált tanulók más-más testi, érzékszervi, értelmi, beszéd és érzelmi képességekkel érkeznek az óvodákba, iskolákba. Az esélyegyenlőség megteremtése, és a társadalomba való beilleszkedés megkönnyítése érdekében az egyik legfontosabb tennivaló, hogy a befogadó óvoda/iskola kezelni tudja a másságból eredő egyéni igényeket, az egyéni eltérésekből fakadó problémákat, és képes legyen arra, hogy a tanulók számára a rendelkezésre álló eszközök felhasználásával biztosítsa azokat az egyéni tanulási útvonalakat, amelyek megakadályozhatják az iskolai kudarcok elszenvedését. Többek között ebben nyújtanak segítséget a többségi pedagógusok számára intézményünk utazó szakemberei 2006 óta.

Az utazó gyógypedagógus kompetenciái, feladatkörei

Az utazó gyógypedagógiai hálózat keretében végzett munka nagy szakmai tudást és hozzáértést, valamint nagyfokú rugalmasságot, alkalmazkodóképességet, empátiát, dinamizmust kíván az itt dolgozó szakemberektől. Gyógypedagógusaink szakmai továbbképzéseken, team-megbeszéléseken folyamatosan fejlesztik tudásukat, (gyógy)pedagógusi és emberi kompetenciáikat, hogy alkalmazkodva az állandóan változó törvényi szabályozáshoz, az egyre nehezedő külső körülményekhez, minél magasabb színvonalon tudják ellátni a rájuk bízott gyermekeket, a szülőkkel és a többségi intézményekkel együttműködve.

Szolgáltatási protokoll

 1. A szolgáltatási körbe tartozó intézmények és sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számának feltérképezése – minden tanév májusában a szolgáltatás igénylő űrlapok kiküldésével.
 2. A beérkező szakértői javaslatok alapján a habilitációs-rehabilitációs ellátás megszervezése, óraszámok megállapítása, gyógypedagógus kijelölése.
 3. Együttműködési megállapodás kötése a befogadó óvodák és általános iskolák vezetőivel.
 4. A habilitációs-rehabilitációs ellátás biztosítása.

Az utazó gyógypedagógus feladatai

1.) Sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló közvetlen fejlesztésével kapcsolatos feladatok

 • Habilitációs, rehabilitációs tevékenység (terápiás fejlesztő tevékenység a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon, egyéni fejlesztési terv alapján a habilitációt -rehabilitációt szolgáló órakeretben).
 • Adminisztráció, tanulói portfóliók készítése (a leírt folyamatok adminisztrálása és a sajátos nevelési igényű gyermekről szóló fontos dokumentumok rendszerezése).

2.) A többségi intézmények pedagógusaival való kapcsolattartás

 • Szemlélet- és attitűdformálás segítése.
 • Javaslattétel a sérülés típusához, gyermek egyéni igényeihez igazodó (tanulási) környezet kialakítására.
 • Segítségnyújtás a gyermek szükségleteihez igazodó egyéni tanmenet összeállításában.
 • Segítségnyújtás a tanuláshoz szükséges eszközök kiválasztásában.
 • Javaslattétel a gyógypedagógiai specifikus módszerek alkalmazására.
 • Befogadás segítése az osztályközösségben, csoportban; érzékenyítés.
 • Konzultációs lehetőség biztosítása a team-szemléletű munka segítése érdekében.

3.) A szülőkkel való kapcsolattartás

 • Tájékozódás – tájékoztatás – folyamatos kapcsolattartás (segítségnyújtás a diagnózis értelmezésében, tájékoztatás a fejlesztés lehetőségeiről, menetéről, a speciális eszközök beszerzési lehetőségeiről, a fejlődés, előmenetel mértékéről).
 • Tanácsadás a tanulási, nevelési, életvezetési problémákkal kapcsolatban, pályaválasztásnál.

Az ellátás időkerete: heti rendszerességgel a sérülés specifikumától és az ellátás komplexitásától függően, a törvény (2011. évi CXC. törvény 6. sz. melléklete) által meghatározott keretek között.

Az ellátás formája: egyéni vagy mikrocsoportos foglalkozás.

A tárgyi feltételeket a befogadó intézmény és az utazó pedagógus közösen biztosítják.

Tevékenységeink

Az utazó gyógypedagógusi szolgálat sokrétű gyógypedagógiai tevékenységet lát el, így a munkánk részét képezi:

 • Logopédia
 • Komplex gyógypedagógiai ellátás
 • Pszichopedagógiai ellátás
 • Szenzoros integrációs szemléletű mozgásfejlesztés
 • Szomatopedagógiai tevékenység
 • Konduktív pedagógia
 • Szurdopedagógiai tevékenység
 • Tiflopedagógiai tevékenység
 • Autizmus specifikus ellátás

Elérhetőségeink:

e-mail: sofiutazohalozat@gmail.com
telefon: +36 1 290 8919
Siska Eszter – utazó gyógypedagógiai hálózat intézményegység-vezető
Nagyfalusi Andrea – munkaközösség-vezető

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.